شعر آييني

شعر دكتر عزيزيان در مورد امام زمان(عج)

شعر شاعر لرستاني دكتر عزيزيان در مورد امام زمان(عج)

 شعري زيبا كه توسط دكتر عزيزيان ،شاعر لرستاني در مورد امام زمان سروده شده است:

به روي شانه بارت را كشيده

جهان بي قرارت را كشيده

دلم نقاش خوبي نيست،آقا

ولي خوب انتظارت را كشيده

 

خبرهای تازه