حضور مداحان خواهر شهرستان خرم اباد در همایش زن انقلاب اسلامی وهویت باز یافته.....

حضور مداحان خواهر شهرستان خرم اباد در همایش زن انقلاب اسلامی وهویت باز یافته..... مورخ1395/11/18

حضور مداحان خواهر شهرستان خرم اباد در همایش زن انقلاب اسلامی وهویت باز یافته.....خواهران مداح شهرستان خرم اباد امروز دوشنبه مورخ1395/11/18 در همایش زن انقلاب اسلامی وهویت بازیافته که در سپاه ناحیه خرم اباد حسینه ثارا...برگزار شد حضور پیدا کردند درابتدای جلسه سر کار خانم سپهوند مسئول جامعه زنان سپاه استان در مورد زن وجایگاه زن در قبل از انقلاب وبعد از انقلاب بیاناتی ایراد کردند درادامه جناب حجه الاسلام جلیلیان مسئول حوزه نمایندگی سپاه استان به جایگاه زن در اسلام وقبل از انقلاب ومقایسه با بعد از انقلاب پرداختند..

خبرهای تازه