یادواره ی شهدای معمولان شهرستان پلدختر

حضوررئیس جامه بسیج مداحان استان لرستان پاسدارجناب سرگردمحمودوندوفرهنگی این ناحیه حسین باقری ودیگراعزه ی بزرگوار ..شرکت درمراسم یادواره ی شهدای بخش معمولان شهرستان پلدختر

حضوررئیس جامه بسیج مداحان استان لرستان پاسدارجناب سرگردمحمودوندوفرهنگی این ناحیه حسین باقری ودیگراعزه ی بزرگوار ..شرکت درمراسم یادواره ی شهدای بخش معمولان شهرستان پلدختر

خبرهای تازه