حضور خواهران بسیج مداحان درهمایش امربه معروف ونهی از منکر...

حضور خواهران بسیج مداحان درهمایش امربه معروف ونهی از منکر....خواهران مداح عضو کانون مداحان چهارشنبه 4/12/1395 در همایش امر به معروف ونهی از منکر که در حسینیه ثارا....برگزار شد شرکت کردند

حضور خواهران بسیج مداحان درهمایش امربه معروف ونهی از منکر....خواهران مداح عضو کانون مداحان چهارشنبه 4/12/1395

خبرهای تازه