نشست سرمربيان با مربيان حلقات صالحين سازمان بسیج مداحان استان لرستان

نسخه مناسب چاپ
نشست تربيتي اخلاقي فصلي سرمربيان با مربيان حلقات صالحين سازمان بسیج مداحان استان لرستان برگزار گرديد

خبرهای تازه