نشست سرمربيان با مربيان حلقات صالحين سازمان بسیج مداحان استان لرستان

نشست تربيتي اخلاقي فصلي سرمربيان با مربيان حلقات صالحين سازمان بسیج مداحان استان لرستان برگزار گرديد

خبرهای تازه